Investeringen

Voortgang Investeringen

Voortgang Investeringen

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren conform de jaarrekening 2021en nieuwe investeringen 2022.
Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste acht maanden van dit jaar.

Begroot tm 2021

Lasten tm 2021

Baten tm 2021

Saldo tm 2021

Begroot 2022

Lasten 2022

Toerek uren 2022

Saldo tm 2022

1

Aansluiting N348 L'veld

0

935

-927

-8

0

0

0

-8

2

Ford Transit connect 3-VHB-99

47

3

0

44

0

26

0

18

3

Fietspad Oude Oever

144

247

-125

22

0

16

0

6

4

ICT Vervanging autocad/laptop

50

7

0

43

0

0

2

41

5

Kanaalpark fase 1

620

789

-266

97

0

9

0

88

6

Fietsroute Zwolle - Dalfsen

395

735

-327

-13

0

0

0

-13

7

Revisie fiets- en wandelnetwerken

85

77

0

8

0

17

0

-9

8

Witte Villa magazijn

70

24

0

46

0

0

0

46

9

Herinrichting voorplein gemeentehuis

350

330

0

20

0

10

0

10

10

Grasmaaimachine Toro 404 (vervanging)

70

0

0

70

0

55

0

15

11

GVVP 2021

160

140

-30

50

0

4

8

38

12

Uitvoeringsprogramma fiets 2021

200

177

-118

141

0

79

20

42

13

Ahlman shovel

100

0

0

100

65

0

17

149

14

Beschoeiing passantenhaven

52

44

0

8

0

0

1

7

15

Aanschaf materieel kunstgrasvelden

63

10

0

53

0

45

3

5

16

Strategische aankopen

0

0

0

0

1.000

0

1.000

17

Regiodeal project Klimaatwinkelstraat

1.061

387

-46

720

-100

19

0

601

18A

Licht en donkerte aanschaf masten

4

11

0

-6

15

0

4

5

18B

Licht en donkerte armaturen

219

82

0

137

3

25

22

93

19

Herinrichting Westerhof

50

0

0

50

0

0

3

47

20

Tablets raad

0

0

0

0

33

40

4

-11

21

Kantoor/werkplek concept

0

0

0

0

250

8

5

237

22

Vervanging meubilair

0

0

0

0

125

0

0

125

23

Investering in de kazerne en werf L'veld

0

0

0

0

55

0

3

52

24

Investering in de kazerne en werf Nieuwl

0

0

0

0

300

0

15

285

25

John Deere 6140 tractor vervanging

0

0

0

0

89

91

9

-11

26

Onkruidbranders Stiga's

0

0

0

0

110

104

11

-5

27

GVVP 2022

0

0

0

0

160

-384

0

544

28

Uitvoeringsprogramma fiets 2022

0

0

0

0

200

11

0

189

29

Meldsysteem gladheidsbestrijding

0

0

0

0

35

0

4

32

30

Opzetstrooiers

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Vrachtauto Scania BZ-FL-42 vervanging

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Rioolspuit wijkteam Dalfsen

0

0

0

0

42

0

0

42

33

Uitbr inrichting meubilair Polhaar 2022

0

0

0

0

26

0

0

26

34

Voorbereidingskrediet uitbr.begraafplaats N'leusen

0

0

0

0

25

0

3

23

35

Centrum Arrangement Dalfsen

0

0

0

0

200

0

0

200

36

Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II

250

170

0

80

100

67

0

113

37

Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek

60

57

0

3

0

0

0

3

38

Voorbereidingskrediet locatie Vitens

50

9

0

41

0

0

0

41

39

Voorbereidingskrediet febriek Zuid II

100

114

0

-14

50

23

0

13

40

Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink

150

112

0

38

0

15

0

23

41

Voorbereidingskrediet Achter de Molen Hoonhorst

20

42

0

-22

0

12

0

-34

42

Voorbereidingskrediet De Koele 2 Hoonhorst

100

6

0

94

50

37

0

107

43

Voorbereidingskrediet Waterinkweg Lemelerveld

100

15

0

85

50

77

0

58

44

Voorbereidingskrediet Muldersweg II Oudleusen

100

1

0

99

0

11

0

88

45

Voorbereidingskrediet Oosterbouwlanden

0

0

0

0

50

0

0

50

4.670

4.522

-1.838

1.986

2.933

417

133

4.369

1. Aansluiting N348 Lemelerveld
De werkzaamheden rondom Lemelerveld aan de N348 zijn door de provincie uitgevoerd. Met de provincie is een afspraak gemaakt dat de gemeente 1/3 deel meebetaald, met een maximum van
€ 1,5 miljoen. Het werk is wel uitgevoerd, maar nog niet met de provincie verrekend. Naar verwachting wordt dit jaar alles verrekend en kan dit project worden afgerond.

2. Ford transit connect 3-VHB-99
Deze auto is afgelopen voorjaar geleverd. Er blijft circa € 18.000 over van het beschikbare budget. Dit krediet kan bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

3. Fietspad Oude Oever
Het fietspad langs de Oude Oever is een paar jaar geleden aangelegd. De aanleg van een speelvoorziening bij de uitkijktoren is najaar 2021 gerealiseerd. De oplevering van het project is het eerste kwartaal van 2022 afgerond. Hiermee is het project afgerond binnen het toegekende budget.

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

4. ICT vervangingen (autocad/laptop)
De vervanging is nagenoeg gereed, laptops zijn al uitgereikt en we zijn nu met de afronding bezig van de Vgpu (virtuele autocad omgeving) bezig. De verwachting is dat dit in gebruik genomen gaat worden in Q3 van dit jaar. Dan is daarmee ook dit onderdeel afgerond. Daarnaast worden er o.a. als gevolg van de uitbreiding Meldingen Openbare Ruimte, extra Ipads aangeschaft voor de collega's van de wijkteams. Hierdoor zal er sprake zijn van een geringe overschrijding. De verwachting is, dat het krediet bij de jaarrekening 2022 kan worden afgesloten.

5. Kanaalpark Lemelerveld fase 1
1. Vervanging van het trafo-huisje aan het Kanaalpark
Dit project is afgerond. De asbestsanering van de grond is uitgevoerd en de kosten daarvan zijn gedeeld door de gemeente en Enexis. Voor de gemeente gaat dat om een bedrag van € 6.000.
2. Het realiseren van fase 3: het aankleden van het Kanaal tussen de Ankerstraat en het Kanaalpark
De bouw van het Vlonderterras aan de Ankerstraat start 19 september en duurt twee weken. Naast het terras wordt een rolstoelpicknicktafel geplaatst. Verder worden er op verzoek meerdere bankjes rond het kanaal geplaatst (in overleg met de klankbordgroep) en kijken we nog naar de mogelijkheid om in het talud aan de kant van Kanaalpark trappen te maken.

Alles is erop gericht om tijdig het resterende subsidiebedrag ad € 37.500 binnen te halen en dit project (Kanaalpark fase 1 (met de fasen 2 en 3) nog in 2022 af te ronden.

Er wordt met betrokkenen gewerkt aan de vervolgfase van het deelproject Kanaalpark: de Kerkenhoek. Dit betreft met name het gebied achter de R.K. Kerk. Aan het Oversticht is gevraagd om diverse scenario’s voor dit gebied uit te werken, rekening houdend met uitbreiding van De Sprankel of juist verplaatsing van De Sprankel. De uitkomsten van dit onderzoek worden na de zomervakantie verwacht. Daarna kan de raad een besluit nemen over het vervolg van de uitwerking van die vervolgfase. Het geheel kan uitgevoerd worden binnen het totaal beschikbare budget.

6. Fietsroute Zwolle - Dalfsen
De 1 e fase van de fietsroute Zwolle – Dalfsen is al uitgevoerd. Begin 2021 is de verdere aankleding van de route uitgevoerd, waaronder het aanbrengen van een leunhek bij de fietsopstelplaats en fietsreparatiepunten. De provincie is op dit moment bezig om voor de bewegwijzering van snelfietsroutes standaarden te ontwikkelen inclusief fietslogo’s. Zodra de standaarden klaar zijn, worden ze op de route toegepast en wordt de fietsroute helemaal afgemaakt (binnen het bestaande budget). Voor de uitvoering heeft de provincie € 375.000 subsidie beschikbaar gesteld, waarvan we tot nu toe een voorschot (zie kolom baten) van € 327.000 hebben gekregen. Zodra alles is uitgevoerd wordt het overige deel van max.€ 48.000 met de provincie verrekend.

7. Revisie fiets- en wandelnetwerk
Het college heeft in de eerste helft van 2021 ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in het fiets- en wandelnetwerk. De meest in het oog springende wijziging betreft het meer betrekken van de kernen in de routenetwerken. De uitvoering is tweede helft 2021 gestart (plaatsen van borden, actualiseren van de digitale informatie en aanpassen foldermateriaal e.d.). De revisie is in het voorjaar van 2022 afgerond. Het krediet kan bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten met een geringe overschrijding van € 9.000 (11%).

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

8. Witte villa magazijn
Het college heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van een magazijn aan de Witte Villa. Bij een aannemer is een offerte gevraagd. Na accorderen van de offerte starten de werkzaamheden. Planning is dat in Q4 het magazijn gerealiseerd is. Het is onzeker of het beschikbare budget van € 70.000 toereikend is met het oog op de gestegen bouwprijzen.

9. Herinrichting voorplein gemeentehuis
De realisatie van de herinrichting van het voorplein is in de nazorgfase. De verwachting is dat het beschikbaar gestelde krediet in 2022 wordt besteed. Bestedingen van het budget verloopt volgens plan.

10. Grasmaaimachine toro 404
Deze grasmaaier is geleverd. Er is uiteindelijk gekozen voor een iets andere uitvoering, waardoor circa € 15.000 resteert. Dit krediet kan bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

11. GVVP 2021
Bestemd voor planvorming en -voorbereiding van projecten en voor uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen uit de uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Binnen het uitvoeringsprogramma wordt geïnvesteerd in verkeersonderzoek, tellingen, o.a. voor de ontsluitingsstructuur van de kern Dalfsen (oostzijde) en maatregelen Oosteinde te Nieuwleusen. In 2022 worden nog enkele van deze lopende projecten uitgevoerd en verrekend.

12. Uitvoeringsprogramma Fiets 2021
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. In 2021 zijn 2 onderdelen van (snel)fietsroute tussen Dalfsen en Ommen uitgevoerd. Het eerste onderdeel is de Mennistensteeg, deze fietsroute is uitgevoerd passend bij het gedeelte tussen Zwolle en Dalfsen. Als tweede onderdeel is een nieuw fietspad aangelegd tussen de Stokte en de nieuwe fietstunnel onder de Hessenweg (N340) bij Oudleusen aansluiting Dennenkamp. Dit fietspad is al wel gerealiseerd, maar wordt in 2022 gefactureerd. Daarnaast moet de grondoverdracht nog formeel worden geregeld.

13. Alhman shovel
De Ahlman-shovel wordt vervangen door een Mecalac. De levering gaat plaats vinden in september/oktober van dit jaar. Besteding van het budget verloopt volgens plan.

14. Beschoeiing passantenhaven
De werkzaamheden zijn afgerond. Op het budget is € 7.000 overgebleven. Krediet kan bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

15. Aanschaf materieel kunstgrasvelden
De levering heeft in het tweede kwartaal van 2022 plaats gevonden en past binnen het gestelde krediet. Dit krediet kan bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

16. Strategische grondaankopen (2022)
Tot nu toe is geen gebruik gemaakt van dit budget. Krediet voor grondaankopen worden aangevraagd via uw raad. Grondaankopen via het strategisch budget sluiten we niet uit maar zijn nog niet ingepland. Strategisch budget wordt ingezet voor aankopen die met spoed afgewikkeld moeten worden. Reguliere grondaankopen (voor geplande uitbreidingswijken) gaan via uw raad.

17. Regiodeal project klimaatwinkelstraat
In 2022 en 2023 voeren we in het kader van het Centrumplan het Regio-deal project Klimaatwinkelstraat uit. Dit project gaat over de Prinsenstraat en het Kerkplein. Er is in januari 2021 een krediet beschikbaar gesteld door uw raad om de regio-deal subsidie voor de voorbereiding en uitvoering te borgen. In juni 2021 is de definitieve subsidiebeschikking ontvangen van het Rijk. Ook de provincie draagt fors bij aan de Regio-deal. De planning is in het eerste kwartaal van 2023 met een voorstel over het uitvoeringsontwerp voor de Klimaatwinkelstraat bij u te komen. We vragen dan ook het definitieve krediet bij uw raad. In april 2022 heeft u een besluit genomen over kaders voor de uitwerking van de Klimaatwinkelstraat door het college. Hierbij is ook als kader bepaald dat de kosten van het project maximaal 2,1 miljoen mogen bedragen. We informeren u dit najaar over een meer gedetailleerde planning van het project.   
Vanuit het investeringskrediet voor de Klimaatwinkelstraat is bij de PPN 2023-2026 (actualisatie jaarschijf 2022) € 100.000 overgeheveld naar het nieuwe investeringskrediet: 'Centrum arrangement Dalfsen' (zie investering nr 35).
Voor nieuw te starten projecten in het kader van het Centrumplan leggen we een voorbereidingskrediet aan u voor. Na afronding van de planvorming voor de Klimaatwinkelstraat, werken we naar verwachting het deelgebied Oostpoort uit voor herinrichting vanaf 2023.

18A/B. Licht en donkerte in de openbare ruimte (masten en armaturen)
Bestemd voor van maatregelen uit het beleidsplan Licht en donkerte (2021). De uitvoering hiervan ligt op schema.

19. Herinrichting Westerhof (Riool)
De realisatie van de herinrichting van het Westerhof is gestart en vindt, in samenspraak met de bewoners, gefaseerd plaats. De voorbereidingsfase, waarin het schetsontwerp naar uitvoeringsontwerp wordt uitgewerkt en inschrijvers worden uitgenodigd voor de uitvoering van het project, loopt tot medio 2022. De uitvoeringsfase, het realiseren van het project, loopt van september 2022 tot en met eind 2022. De verwachting is dat het beschikbaar gestelde krediet in 2022 wordt besteed. Bestedingen van het budget verloopt volgens plan.

20. ICT voorzieningen voor raads- en commissieleden
Het aantal benodigde tablets is hoger dan waar vooraf rekening mee gehouden was, i.v.m. de uitbreiding van het aantal commissieleden per fractie. Daarnaast zijn de kosten hoger dan vooraf ingeschat. De verwachting is dat het krediet met € 15.000 wordt overschreden en dat het krediet bij de jaarrekening kan worden afgesloten.

21. Kantoor/werkplek concept
De voorbereidingen voor het nieuwe kantoor/werkplek concept zijn in volle gang. We werken richting een vlekkenplan waarin globaal duidelijk wordt hoe en waar de diverse functies binnen het gemeentehuis een plaats krijgen. In 2022 wordt € 20.000 van het beschikbare budget besteed.

22. Vervanging meubilair gemeentehuis (2022)
Deze investering zal parallel lopen aan de realisatie van het nieuwe kantoor/werkplek concept.
Wij verwachten in 2022 nog geen uitgaven te doen.

23. Investeringen in de kazerne en werf in Lemelerveld
Het betreft verduurzamen van het gebouw. De voorbereidingen hiervoor zijn opgestart. De werkzaamheden worden in Q4 van 2022 aanbesteed en worden naar verwachting in Q1 of Q2 van 2023 uitgevoerd.

24. Investeringen in de kazerne en werf Nieuwleusen
Het betreft verduurzamen van het gebouw. De voorbereidingen hiervoor zijn opgestart. Onderdeel van het plan is de aanleg van zonnepanelen op de daken. Het blijkt dat dit gebouw in een gebied ligt waarin terugleveren van zonnestroom niet mogelijk is. We zijn de gevolgen van de hierdoor ontstane gewijzigde businesscase in kaart aan het brengen. De uitvoering van het project loopt hierdoor, in combinatie met drukte bij uitvoeringspartijen, vertraging op. We koersen op uitvoering in het 1e half jaar van 2023.

25. John Deere 6140 tractor vervanging
De investering voor de John Deere 6120 is bij de 1e bestuursrapportage 2022 doorgeschoven naar 2023. De aanschaf van de JD 6140 voor 2023 stond al gepland, daarom is ervoor gekozen om in 2022 deze kredieten te wisselen.
In het voorjaar is dus een John Deere 6140 voor € 91.000 aangeschaft, waardoor er sprake is van een overschrijding van € 11.000. Het krediet kan bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

26. Onkruidbranders Stiga’s
Beide onkruidbranders zijn in het tweede kwartaal van dit jaar geleverd. Het budget is met € 5.000 overschreden. Dit krediet kan bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

27. GVVP 2022
Bestemd voor planvorming en -voorbereiding van projecten en voor uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen uit de uitvoeringsprogramma GVVP. Binnen het uitvoeringsprogramma wordt geïnvesteerd in verkeersonderzoek, tellingen, aanpassen onveilige punten en opstellen visie op ontsluiting voor Nieuwleusen inclusief Backxlaan. In 2022 wordt het onderzoek naar de Rondweg uitgevoerd, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel doorgaand verkeer gebruik maakt van de Rondweg.

28. Uitvoeringsprogramma Fiets 2022
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. In 2022 worden 2 onderdelen van (snel)fietsroute F340 tussen Zwolle, Dalfsen en Ommen uitgevoerd. Het eerste onderdeel is de route door Dalfsen heen, vanaf de fietsopstelplaats langs de Ankummer Es richting de Langkamp. Als tweede onderdeel is de Parallelstraat in Oudleusen. Het stuk vanaf de nieuwe fietstunnel Dennenkamp wordt als fietsstraat heringericht. Voor beide onderdelen is bij de provincie subsidie aangevraagd en dit is inmiddels toegekend. Beide projecten zijn in voorbereiding en worden naar verwachting in het voorjaar van 2023 uitgevoerd.

29. Meldsysteem gladheidsbestrijding
Begin augustus van dit jaar is opdracht gegeven tot levering van dit systeem. Het wordt in september a.s. in gebruik genomen. Een en ander past binnen het gevraagde budget. Dit krediet kan bij de jaarrekening 2022 worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

30. Opzetstrooiers
De investering is bij de 1e bestuursrapportage 2022 en PPN 2023 doorgeschoven naar 2023.

31. Vrachtauto Scania BZ-FL-42
De investering is bij de 1e bestuursrapportage 2022 doorgeschoven naar 2023.
De marktverkenning is afgerond en de offerte komt op 265k. Er is -binnen een kosten/baten-afweging- gekozen voor een zo duurzaam mogelijke uitvoering. De aanvraag voor de extra kosten  (incl. apparaatskosten), zijnde € 72.000 wordt bij de begroting 2023-2026 ingediend.

32. Rioolspuit wijkteam Dalfsen
In het tweede kwartaal zijn diverse offertes opgevraagd. Deze bleken veel te hoog te zijn. Na afweging is besloten de huidige rioolspuit toch te reviseren en bepaalde onderdelen te vervangen, zodat deze nog weer een aantal jaren mee kan. Deze kosten hiervan ad. € 2.000 zijn op de exploitatie (onderhoudskosten) geboekt, waardoor dit krediet niet meer nodig is.
Het krediet kan bij de jaarrekening 2022 met een voordeel van € 42.000 worden afgesloten (betekent lagere afschrijvingslasten miv 2023).

Krediet afsluiten per 31 december 2022: Ja

33. Uitbreiding inrichting meubilair Polhaar 2022
Betreft uitbreiding 1 e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket basisschool de Polhaar. Realisatie vindt in 2022 plaats.

34. Voorbereidingskrediet uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen
Er is een voorbereidingskrediet van € 25.000 beschikbaar gesteld voor de onderzoeken voor uitbreiding van de begraafplaats in Nieuwleusen. In 2023 volgt een separaat raadsvoorstel.

35. Centrum Arrangement Dalfsen
Naast de Regiodeal project klimaatwinkelstraat is een nieuw investeringskrediet gevormd voor activiteiten die onder de paraplu van het Centrumplan vallen: 'Centrum arrangement Dalfsen'. Voor dit ‘Centrum arrangement Dalfsen’ heeft de provincie een extra subsidiebedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. Vanuit het investeringskrediet voor de Regiodeal Klimaatwinkelstraat is bij de PPN 2023-2026 (actualisatie jaarschijf 2022) ook € 100.000 overgeheveld naar het nieuwe investeringskrediet en komt het totaal op € 200.000 voor het Centrum arrangement. Het Centrum arrangement en de subsidie daarvoor staan los van de Regiodeal subsidie en zijn afzonderlijke activiteiten. Een afzonderlijk krediet is nodig in verband met een goed overzicht over de kosten van de verschillende onderdelen van het centrumplan en de verantwoording van de verschillende subsidiestromen. Een op te starten haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden voor ondergronds parkeren vallen o.a. onder het arrangement.

36. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II
De gemeenteraad heeft een voorbereidingskrediet van € 350.000 beschikbaar gesteld. Dit voorbereidingskrediet wordt te zijner tijd opgenomen in de grondexploitatie (GREX) Oosterdalfsen Noord (II) die wordt opgesteld.  De kosten voor het opstellen van het stedenbouwkundige plan, het bestemmingsplan en de overige kosten etc. kunnen uit dit voorbereidingskrediet gedekt worden. De verwachting is dat de totale voorbereidingskosten binnen dit krediet blijven. Verder blijkt uit de voorlopige grondexploitatie (GREX) dat het plan een positief resultaat heeft en daarmee ook financieel uitvoerbaar. Let wel; dit is op basis van het huidige woningbouwprogramma en exclusief eventuele aanpassingen van omliggende infra (nog niet in de GREX opgenomen). 

37.  Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek
De gemeenteraad heeft het stedenbouwkundig plan voor de locatie voormalige bibliotheek Nieuwleusen vastgesteld in mei 2022. Vervolgens is opdracht gegeven voor het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan. De beoogde koper van de grond (woningcorporatie Vechthorst) heeft aangegeven dat door gestegen bouwprijzen het project opnieuw doorgerekend moet worden. Als er een sluitende business case is wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Verwachting is dat in 2023 het bestemmingsplan vastgesteld kan worden door de gemeenteraad.

38. Voorbereidingskrediet locatie Vitens
Momenteel wordt beoordeeld welke ontwikkeling passend is op de locatie gelegen aan de Rondweg Dalfsen. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met een stedenbouwkundige. De verwachting is dat in de loop van 2022 een nieuwe schets opgesteld wordt welke besproken kan worden met omwonenden.

39. Voorbereidingskrediet febriek Zuid II
Onlangs heeft het concept ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen en zijn enkele zienswijzen ingediend. We willen het ontwerp bestemmingsplan in de maand oktober 2022 aan de gemeenteraad voorleggen. Inmiddels wordt gewerkt aan opstellen van een bestek voor het bouw en woonrijp maken voor het plangebied ‘t Febriek Zuid II. Naar verwachting kan er maart 2023 gestart worden met de civieltechnische werkzaamheden van het plangebied. De nog te maken kosten voor de uit te voeren werkzaamheden passen binnen het krediet.

40. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink
Een stedenbouwkundige heeft een ontwerp (boerenerf) opgesteld voor de locatie aan de Oosterdalfsersteeg in Dalfsen. Op basis van geluidsonderzoek is het ontwerp aangepast. In Q3 van 2022 wordt de omgeving van de locatie geïnformeerd over het beoogde bouwplan. Na de participatie wordt begin 2023 een stedenbouwkundig plan aan de gemeenteraad voorgelegd. Gevolgd door een ontwerp bestemmingsplan.

41. Voorbereidingskrediet Achter de Molen Hoonhorst
Dit betreft een particulier initiatief van een bouwbedrijf. Mogelijk dat de gemeente haar grondpositie inbrengt in de ontwikkeling. De grondpositie betreft de locatie voormalige sportzaal en voormalige bibliotheek en de openbare ruimte. De particulier heeft een ontwerp opgesteld en voert over dit omtwerp gesprekken met omwonenden en PB Hoonhorst.

42. Voorbereidingskrediet De Koele 2 Hoonhorst
De gemeenteraad heeft € 150.000 krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van dit plangebied. De participatie loopt op dit moment volop. De verwachting is dat een stedenbouwkundig plan einde 2022 voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Gevolgd door een ontwerp bestemmingsplan. De totale voorbereidingskosten (stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan) blijven naar verwachting binnen het beschikbare krediet.

43. Voorbereidingskrediet Waterinkweg Lemelerveld
De gemeenteraad heeft € 150.000 krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van dit plangebied. De participatie loopt op dit moment volop. De verwachting is dat een stedenbouwkundig plan einde 2022 voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Gevolgd door een ontwerp bestemmingsplan. De totale voorbereidingskosten (stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan) overschrijden naar verwachting het beschikbare krediet. Als dat zo is wordt aan de raad aanvullend krediet gevraagd.

44. Voorbereidingskrediet Muldersweg II Oudleusen
De gemeenteraad heeft een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar gesteld. Dit voorbereidingskrediet wordt te zijner tijd opgenomen in de grondexploitatie (GREX) Muldersweg II die wordt opgesteld.  De kosten voor het stedenbouwkundige plan en voor het opstellen van het bestemmingsplan kunnen uit dit krediet gedekt worden. De verwachting is dat de totale voorbereidingskosten binnen de € 100.000 blijven.

45. Voorbereidingskrediet Oosterbouwlanden
De gemeenteraad heeft een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Na afronding van Westerbouwlanden is Oostrebouwlanden de beoogde locatie voor nieuwbouw van woningen. Momenteel wordt samen met een derde partij voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie op dit gebied. De verwachting is dat in 2023 een visie op het gebied voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad.

Deze pagina is gebouwd op 09/16/2022 10:22:30 met de export van 09/16/2022 10:07:53