Technische aanpassingen

1. Afschrijvingslasten
In programma 1, beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten, is aangegeven dat er sprake is van een nadeel op de afschrijvingslasten van € 18.000. In de begroting 2022 was rekening gehouden met een stelpost onderuitputting (voordeel) van € 100.000 en deze komt nu uit op € 82.000. Voor de bestuursrapportage is er dus sprake van een nadeel van € 18.000. Dit bedrag is gespecificeerd als volgt:

( minbedrag = nadeel )

Beleidsveld

Omschrijving

Kpl

Begroot

Werkelijk

Verschil

1.6 Overhead

Automatisering

6040700

52.000

42.000

10.000

1.6 Overhead

Huisvesting vm gem.huis Nieuwleusen

6040810

0

24.000

-24.000

3.1 Openbaar groen

Tractie

6570014

234.000

213.000

21.000

3.1 Openbaar groen

SDW openbare ruimte

6570030

14.000

10.000

4.000

3.2 Verkeer en Vervoer

Verharde wegen

6210000

222.000

163.000

59.000

5.2 Kulturhuzen

Kulturhus De Spil

6520045

518.000

512.000

6.000

5.5 Sport

Sportpark Gerner

6520050

40.000

34.000

6.000

Totaal

Werkelijke onderuitputting

1.080.000

998.000

82.000

1.1 Alg.baten/lasten

Stelpost onderuitputting

6080000

-100.000

-100.000

1.1 Alg.baten/lasten

Bijstelling 2e berap, zie beleidsveld 1.1

6080000

18.000

18.000

Totaal

998.000

998.000

0

 
2. Software en licentiekosten VTH applicatie
Overheveling budget software en licentiekosten VTH applicatie € 13.700 van beleidsveld 1.6 Overhead naar beleidsveld 9.4 Wonen en bouwen.

3. Leges bijzondere wetgeving
Leges kinderopvang zijn per abuis geraamd in programma 2. Daarom wordt een bedrag van € 8.500 overgeheveld van beleidsveld 2.1 Openbare Orde en Veiligheid (6120030) naar beleidsveld 7.4 Preventie (6610040)

4. Software en licentiekosten openbare orde en veiligheid
Overheveling budget software en licentiekosten Boa Registratiesysteem en gebruikskosten C2000 ad. € 7.600 overhevelen van beleidsveld 2.1 Openbare Orde en Veiligheid (6120020) naar beleidsveld 2.1 Openbare Orde en Veiligheid (6120925)

5. POH-jeugd (Praktijk Ondersteuner Huisarts)
Overheveling budget POH-jeugd ad. € 40.000 van beleidsveld 7.1 Jeugdzorg (6672020) naar beleidsveld 7.2 Lokale toegang (6620020)

6. Afval
Vanwege een beter inzicht willen we de kosten van ROVA onder een aparte begrotingenpost administreren. Het budget van € 2.060.000 wordt daarom overgeheveld van kostenplaats 6730000 naar 6730008 binnen beleidsveld 8.1 Afval.

7. Kosten inhuur derden ivm opheffen alg. voorziening HH
Overheveling budgetten inhuur derden, totaal € 142.000 van beleidsveld 7.2 Lokale toegang (6620930) naar beleidsveld 7.6 WMO (6671010).

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten
In de commissie Planning & Control van januari 2019 is de Notitie herschikking salaris gerelateerde budgetten in de begroting behandeld.
Mutaties in de salarissen, die over de programma's heen gaan, worden door het college, gedurende het jaar, doorgevoerd zolang deze budgetneutraal zijn. Wel moet de raad formeel de begrotingswijziging hiervoor vaststellen. Door de mutaties nu op te nemen in de tweede bestuursrapportage, worden ze formeel door u vastgesteld.

In de volgende tabel zijn de mutaties van de administratieve begrotingswijziging 201, 201a, 201b, 202 en 203 in beeld gebracht. Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal.
In beleidsveld 1.1 zijn diverse stelposten opgenomen, zoals flexibele schil, ziektevervanging en uitvoeringsbudget personele knelpunten. Deze worden overgeheveld naar het juiste beleidsveld zodra door het MT een besluit tot inzet van deze middelen is genomen.

( minbedrag = nadeel )

Beleidsvelden

lasten 

baten

saldo

1.1 Algemene baten en lasten

1.407.038

1.407.038

1.4 Bestuur

-10.767

-10.767

1.5 Burgerzaken

-10.980

9.300

-1.680

1.6 Overhead

-377.633

-377.633

2.1 Openbare Orde en Veiligheid

-39.000

-39.000

3.1 Openbaar groen

3.016

3.016

3.2 Verkeer en vervoer

-144.697

-144.697

5.1 Cultuur

-363.000

-363.000

5.3 Onderwijs

-24.170

-24.170

6.1 Inkomen

-40.402

23.958

-16.444

7.1 Jeugdzorg

-10.900

-10.900

7.2 Lokale toegang

-48.000

-48.000

7.3 Participatie

-209.600

184.600

-25.000

7.4 Preventie

-42.870

-42.870

7.6 Wmo

-68.000

-68.000

8.3 Klimaat en duurzaamheid

-51.600

-51.600

9.1 Grondexploitatie woningbouw

8.521

8.521

9.3 Ruimtelijke ordening

-152.114

45.120

-106.994

9.4 Wonen en bouwen

-91.720

3.900

-87.820

TOTAAL

-266.878

266.878

0

9. Advieskosten zwembaden
Overheveling budget voor advisering zwembaden ad. € 18.000 binnen beleidsveld 5.5 Sport van 6520010 Zwembad Gerner naar 6510000 Jeugdsportsubsidies.

10. Meldingen Openbare Ruimte
Er is budget beschikbaar gesteld voor de aanschaf en implementatie Meldingen Openbare Ruimte, € 15.000 incidenteel voor implementatie en € 10.000 structureel voor de onderhoudskosten.
De budgetten staan geraamd in beleidsveld 1.5 Burgerzaken (6020925) en moeten overgeheveld worden naar beleidsveld 1.6 Overhead (6040700).

11. Toerekening overhead, budgetneutraal
De overheadkosten worden als toeslag op gemaakte uren berekend, daarom geen afzonderlijke raming meer met ingang van 2021 in beleidsveld 1.6 (€ 74.579 6040980), beleidsveld 9.1 (6820000 - € 64.138) en beleidsveld 4.2 - € 10.441  (6320010)  

Deze pagina is gebouwd op 09/16/2022 10:22:30 met de export van 09/16/2022 10:07:53