Voortgang per programma

1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten

Vennootschapsbelasting, budgetneutraal
Door de belastingdienst is de definitieve aanslag 2020 en een voorlopige aanslag 2021 opgelegd met een belast bedrag van afgerond € 418.000. De vennootschapsbelasting heeft betrekking op de winsten uit de grondexploitaties die aan de Algemene reserve grondexploitaties worden toegevoegd. Deze reserve dient dan ook als dekking van de te betalen vennootschapsbelasting.
Overige bijstelling
Incidenteel

Afschrijvingslasten, nadeel € 18.000
In de begroting is een stelpost geraamd voor onderuitputting van afschrijvingslasten van € 100.000.
In 2022 vallen de werkelijke afschrijvingslasten iets hoger uit, waardoor er sprake is van een nadeel van
€ 18.000. In het hoofdstuk technische aanpassingen worden de afwijkingen per programma in beeld gebracht.

Overige bijstelling
Incidenteel

Dividend, voordeel € 52.000
De BNG, Enexis en Wadinko hebben een hoger dividend uitgekeerd. Vitens heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 besloten om ook over 2021 geen dividend uit te keren, terwijl zij wel verwacht om over 2022 (in 2023) weer dividend uit te keren. Totaal geeft het een voordeel van € 52.000.
Overige bijstelling
Incidenteel

Stelpost ziektevervanging, geen bijstelling
Het aantal langdurige zieken is hoger dan voorzien. De verwachting is, door interventie op ziektedossiers en het afronden van een aantal langdurige dossiers, dat het ziekteverzuim in de komende periode zal dalen. De overschrijding bedraagt per 1 augustus 2022 € 418.000.
We verwachten op dit moment dat we deze kosten kunnen opvangen binnen de totale salarisbegroting.  
Overige bijstelling
Incidenteel

Beleidsveld 1.2 Algemene uitkering

Meicirculaire gemeentefonds, voordeel € 2.693.000
Bij de behandeling van de PPN 2023-2026 bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2022 voor de jaren 2022 t/m 2026. Voor het jaar 2022 is er sprake van een voordeel van € 2.693.000. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar de notitie behorende bij de meicirculaire. In deze bestuursrapportage is voorgesteld om een deel van deze middelen nu al in te zetten. Dit betreft:

Beleidsveld

Omschrijving

Bedrag

2.1

Extra middelen BOA-inzet

€   10.000

6.1

Energietoeslag

€ 626.000

8.3

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen en installaties

€ 210.000

Totaal

€ 846.000

Een nadere toelichting kunt u vinden onder de desbetreffende beleidsvelden.

Overige bijstelling
Structureel

Gemeentefonds, voordeel € 173.000
Na de meicirculaire is er een verhoging van de eenmalige energietoeslag en prenataal huisbezoek ontvangen. In deze bestuursrapportage is voorgesteld om een deel van deze middelen nu al in te zetten. Dit betreft:

Beleidsveld

Omschrijving

Bedrag

6.1

Energietoeslag

€ 136.000

Een nadere toelichting kunt u vinden onder de desbetreffende beleidsvelden.

Overige bijstelling

Structureel

Beleidsveld 1.3 Belastingen en heffingen

Bijdrage GBLT, voordeel € 16.000
Door het verwerken van de structurele voordelige effecten vanuit de jaarrekening 2021 en het toetreden van de gemeente Ommen (via een dienstverleningsovereenkomst) is voor ons sprake van een lagere bijdrage van € 16.000.
Overige bijstelling
Structureel

Beleidsveld 1.4 Bestuur

Burgemeester & Wethouders, nadeel € 33.000
Vanaf juni 2022 is het college van B&W uitgebreid met een extra wethouder. Hiermee heeft de gemeente Dalfsen vier wethouders, gezamenlijk 3,6 fte. De toename van 0,6 fte vanaf juni is niet begroot en vooraf niet voorzien. De uitbreiding van formatie is structureel en is ophogen van het budget noodzakelijk.
Overige bijstelling
Structureel

Beleidsveld 1.5 Burgerzaken

Verkiezingen, nadeel € 17.000
Eind 2021 werd bekend dat de Tijdelijke Wet Verkiezingen Covid-19 werd verlengd tot 1 juli 2022. Hierdoor moesten ook de gemeenteraadsverkiezingen onder dit regime georganiseerd worden. Bij de begroting 2022 is hiermee onvoldoende rekening gehouden. Met name de inzet van extra vrijwilligers (4e stembureau lid) en de vervroegde stemming op maandag en dinsdag hebben tot extra kosten geleid. Dit leidt tot een nadeel van € 17.000.
Corona
Incidenteel

Documenten en uittreksels, voordeel € 36.000
Het aantal aangevraagde documenten valt in 2022 hoger uit dan geraamd. Dit geldt zowel voor de reisdocumenten als voor de rijbewijzen. Dit leidt tot een voordeel van € 59.000 op de legesinkomsten. In het verlengde hiervan moeten er ook meer rijksleges worden afgedragen. Dit leidt tot een nadeel van
€ 23.000. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 36.000.

O verige bijstelling
Incidenteel

Beleidsveld 1.6 Overhead

Specifieke Uitkering Sport overhead, voordeel € 15.000
De definitieve afrekening van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2020 laat na aftrek van het voorschot een voordeel zien van € 15.000.
Overige bijstelling
Incidenteel

Consultancy Lias, voordeel € 11.000
In 2021 is overgegaan op een nieuw financieel systeem i-financiën. Dit jaar is de verplichtingen administratie geïmplementeerd en wordt i-financiën verder ingericht en uitgebreid. Vanwege deze focus is er voor gekozen om incidenteel geen gebruik te maken van de consultancy van het software pakket Lias.
Overige bijstelling
Incidenteel

Bijdrage Shared Service Centrum Ons, nadeel € 92.000
Eind mei bent u, middels een raadsmemo, geïnformeerd over de jaarrekening 2021 en Ontwerpbegroting 2023-2026 van Ons. Daarin is ook aangeven dat de begroting 2022 een stijging laat zien door o.a. indexeringen, toename van het volume van het aantal medewerkers bij partners en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. De bijstellingen voor 2023 en verder zijn verwerkt in de Perspectiefnota. De bijstelling voor het jaar 2022 is € 92.000 nadelig en wordt verwerkt in deze bestuursrapportage.
Overige bijstelling
Structureel

Arbovoorzieningen, nadeel € 30.000
Medewerkers ervaren een hoge werkdruk. De organisatie neemt dit serieus en geeft hoge prioriteit aan het het inzetten van (extra) onderzoek en maatregelen om werkdruk te voorkomen. Een van de maatregelen die ingezet gaat worden is trainen van medewerkers waarin ze gaan leren grenzen te stellen en weerbaarder worden. Naast deze aanpak kan coaching aan individuele medewerker ook onderdeel uitmaken van het plan van aanpak. We zetten deze middelen in om preventief uitval te voorkomen.
Overige bijstelling
Structureel

Werving en selectie, nadeel € 18.000
Door krapte op de arbeidsmarkt en het vinden van gekwalificeerd personeel zijn extra campagnes of wervingsmiddelen nodig om personeel aan te trekken. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de arbeidsmarkt binnen afzienbare tijd zich anders ontwikkelt.
Overige bijstelling
Structureel

Eindejaarsbijeenkomst - goed werkgeverschap, geen bijstelling
In het kader van goed werkgeverschap, binding en behouden van werknemers is extra aandacht gewenst. Daarnaast zijn we hybride aan het werk en zien we elkaar minder op de werkvloer. De binding te versterken kan personeelsbijeenkomsten een gewenste aanvulling zijn. Het eindejaarscabaret en een nieuwjaarsontbijt versterkt de binding. Het budget is bezuinigd in 2020/2021.
De kosten van het cabaret bedragen € 6.000 (nieuwjaarsontbijt € 3.000 wordt meegenomen in begroting 2023) en kunnen opgevangen worden binnen huidige budgetten van aantrekkelijk werkgeverschap.
Overige bijstelling
Structureel

Toerekenen uren aan investeringen, nadeel € 71.000
In 2022 kunnen minder uren aan investeringen worden toegerekend dan verwacht. Dit levert een nadeel op. Dit komt doordat bij de meeste lopende investeringen de afgesproken toerekening van uren al heeft plaats gevonden.
Overige bijstelling
Incidenteel

Deze pagina is gebouwd op 09/16/2022 10:22:30 met de export van 09/16/2022 10:07:53