Voortgang per programma

6 Inkomensondersteuning

Beleidsveld 6.1 Inkomen

Participatiewet Inkomensvoorziening, voordeel € 118.000
Het voordeel ontstaat door een afname van het aantal cliënten met een IOAW uitkering (uitkering oudere werklozen). De afname is structureel, het financiële voordeel wordt ook meegenomen in de begroting.
Op basis van het verwachte aantal uitkeringen is de inschatting dat er ook voor dit jaar geen tekort is en er geen beroep op de Vangnetuitkering hoeft te worden gedaan. Dit is echter in grote mate ook afhankelijk van het toegekende budget voor de uitvoering van de Participatiewet (het BUIG). Dit budget wordt pas na het samenstellen van deze bestuursrapportage bekend. Over het definitieve resultaat wordt in de jaarrekening gerapporteerd.
Overige bijstelling
Structureel

Bijzondere bijstand, voordeel € 9.000
Het voordeel ontstaat door enerzijds lagere geschatte uitgaven (40.000) en hogere geschatte ontvangsten uit verhaal (€ 31.000). Bij deze aannames is rekening gehouden met de uitgaven van de afgelopen jaren en de bestandsontwikkeling.
Overige bijstelling
Incidenteel

Energietoeslag, nadeel € 946.000
Voor de uitbetaling van de energietoeslag zijn in de meicirculaire middelen toegekend op basis van € 800 per huishouden. Inmiddels is de toeslag verhoogd naar € 1.300 per huishouden. Op basis van het aantal verstrekkingen en de lopende aanvragen is de inschatting dat circa 700 huishoudens een beroep doen op deze regeling. Voor de verstrekking van de energietoeslag is een bedrag van € 910.000 benodigd. Voor de uitvoeringskosten verwachten wij € 36.000 aan kosten te maken. De vergoeding van op basis van de meicirculaire is meegenomen in beleidsveld 1.2 van deze rapportage en bedraagt € 762.000. De extra rijksvergoeding volgt in de septembercirculaire. Wij verwachten deze regeling per saldo budgetneutraal te kunnen uitvoeren.
Overige bijstelling
Incidenteel

Kindregeling, voordeel € 16.000
Op basis van de uitgaven van de afgelopen jaren en het verloop van de aanvragen in 2022 kunnen de uitgaven worden afgeraamd met € 16.000.
Overige bijstelling
Incidenteel

Implementatie kosten digitalisering, nadeel € 28.000
In 2022 is er gestart met de ontwikkeling van data gedreven werken binnen MO. De ontwikkeling van de eerste maanden zijn betaald vanuit algemeen gereserveerde middelen. Om dit proces voort te zetten is in 2022 nog een bedrag nodig van € 13.000 aan ontwikkel- en consultancykosten. Voor 2023 zijn reeds middelen gereserveerd. Daarnaast moet de applicatie IMIS moet op korte termijn vervangen worden door InZicht. Hiermee is bij de begroting geen rekening gehouden. De extra kosten hiervan bedragen € 15.000.
Overige bijstelling
Incidenteel

Beleidsveld 6.2 Integratie vergunninghouders

Begeleiding en inburgering statushouders, budgetneutraal
Door het hogere aantal beschikbare huisvesting verwachten wij niet 7 maar 14 mensen onder de nieuwe wet te gaan huisvesten. De hogere uitgaven ad. € 55.000 lopen gelijk op met de verwachte inkomsten vanuit het Rijk.
Overige bijstelling
Incidenteel

Subsidie Vluchtelingenwerk, nadeel € 17.000
We huisvesten meer statushouders in 2022 dan bij de 1e berap ingeschat. Daardoor verlenen we een aanvullende subsidie aan Vluchtelingenwerk voor de maatschappelijke begeleiding.
Overige bijstelling
Incidenteel

Crisis (nood)opvang asielzoekers, budgetneutraal
De aanhoudende instroom van asielzoekers en gebrek aan opvangcapaciteit leiden er toe dat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel te weinig plekken beschikbaar zijn. Vanuit de Rijksoverheid hebben alle veiligheidsregio's de opdracht gekregen om crisisnoodopvangplekken te realiseren. In de Veiligheidsregio IJsselland heeft na Ommen, Kampen, Zwolle en Raalte, ook de gemeente Dalfsen een tijdelijke crisisnoodopvang ingericht.  Met ingang van 3 augustus werden in de sporthal van Kulturhus De Spil in Nieuwleusen vier weken lang maximaal 100 asielzoekers opgevangen.
De kosten worden naar verwachting volledig vergoed door het Rijk. Er is een mondelinge toezegging gedaan door de Minister van Veiligheid en Justitie. Ten tijde van samenstelling van deze rapportage wordt nog aan de regeling gewerkt.
Een inschatting van de kosten is op dit moment heel moeilijk te maken. Voorlopig gaan we uit van een benodigd budget van € 250.000.
Overige bijstelling
Incidenteel

Deze pagina is gebouwd op 09/16/2022 10:22:30 met de export van 09/16/2022 10:07:53