Voortgang per programma

7 Sociaal domein

Beleidsveld 7.1 Jeugdzorg

Jeugdzorg, budgetneutraal
De prognose voor de totale uitgaven voor Jeugdzorg 2022 laat op dit moment per saldo een nadeel zien van € 291.000. Dit nadeel wordt veroorzaakt door (deels niet beïnvloedbare) toename van kosten bij diverse onderdelen. Daarentegen is bij andere onderdelen van de jeugdzorg sprake van een voordeel. Bij de programmabegroting 2022-2025 is voor jeugdzorg een stelpost van € 300.000 als buffer opgenomen. Gelet op de prognose voor 2022, waarbij uitgegaan wordt van een tekort van € 291.000, stellen wij voor het tekort ten laste te brengen van deze stelpost. Het tekort heeft daarmee geen effect op het begrotingssaldo. Op de stelpost resteert na deze wijziging een bedrag van € 9.000.

Het nadeel van € 291.000 kan als volgt worden gespecificeerd:

 

Nadeel

Voordeel

Saldo

Zorg in Natura (ZIN) 

303.000

303.000

Gecertificeerde instellingen (GI) 

50.000

50.000

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) 

49.000

-49.000

Overige kleine bijstellingen 

13.000

-13.000

Totaal

353.000

62.000

291.000

 

Beleidsveld 7.2 Lokale toegang

Herzien bezuiniging Welzijn, nadeel € 6.000
De raad heeft besloten de bezuiniging op subsidies voor welzijn terug te draaien. Dit geeft een nadeel op de begroting van € 6.000.
Overige bijstelling
Structureel

Bijdrage Veilig Thuis, voordeel € 38.000
De bijdrage aan Veilig Thuis is structureel lager dan begroot.
Overige bijstelling
Structureel

Bijdrage Sociale Recherche, voordeel € 5.000
Er is een voordeel in verband met een incidenteel lagere bijdrage aan de Sociale Recherche.
Overige bijstelling
Incidenteel

Beleidsveld 7.3 Participatie

Sociale Werkvoorziening, nadeel € 173.000
Het nadeel ontstaat grotendeels door een incidenteel nadeel uit 2021: abusievelijk is het in 2021 gereserveerde en in 2022 uit te betalen bedrag aan vakantiegeld bij de jaarrekening niet gereserveerd voor 2022. Daarnaast is sprake van een stijging van de loonkosten door een toename van het aantal cliënten met een Nieuw Beschut indicatie. Voor deze regeling geldt een taakstelling vanuit het rijk: op dit moment voldoen wij ruim aan deze taakstelling. Naast deze financiële nadelen is rekening gehouden met verwachte voordelen vanuit de lage inkomensregeling (LIV) en hogere opbrengsten uit de detachering van SW-ers naar het wijkteam SDW van de gemeente.  
Overige bijstelling
Incidenteel

Opvang Oekraïne
In februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen, waardoor een vluchtelingenstroom op gang kwam. Met opvang en verstrekkingen aan deze vluchtelingen levert de gemeente Dalfsen een bijdrage aan de taakstelling vanuit de Veiligheidsregio IJsselland. Het kabinet heeft aangegeven de kosten van opvang en verstrekkingen aan Oekraïense vluchtelingen te vergoeden. Daartoe zijn een aantal regelingen opgesteld, waarlangs de bekostiging geregeld wordt. Deze worden onderscheiden in Particuliere Opvang Oekraïne (gastgezinnen) en Gemeentelijke Opvang Oekraïne (camping ’t Tolhuis). Voor het realiseren van een gemeentelijk opvangvoorziening, alsook voor de verstrekkingen aan de Oekraïense vluchtelingen zijn verplichtingen aangegaan, onder meer op het gebied van huisvesting, beveiliging en verstrekkingen. De verwachting is dat de kosten gedekt kunnen worden uit de opbrengsten.
Hieronder volgt een toelichting voor de POO en GOO:

a. Gemeentelijke noodopvang Oekraïne (GOO), budgetneutraal
Voor het realiseren van een gemeentelijk opvangvoorziening, alsook voor de verstrekkingen aan de Oekraïense vluchtelingen zijn verplichtingen aangegaan, onder meer op het gebied van huisvesting, beveiliging en verstrekkingen. De verwachting is dat deze kosten kunnen worden gedekt uit de normvergoeding van het rijk, waarvan de opbrengst tot en met 31 december 2022 wordt geraamd op
€ 2.050.000 bij ongewijzigd beleid.

Bij het hoofdstuk Technische aanpassingen (nr 8 herschikking salarissen, is al rekening gehouden met een bedrag van € 185.000 tbv inzet personeel, daarom wordt het verschil ad. € 1.865.000 in dit beleidsveld geraamd).
Overige bijstelling
Incidenteel

b. Particuliere noodOpvang Oekraïne (POO), budgetneutraal
Voor de uitvoeringskosten van de verstrekkingen aan Oekraïense vluchtelingen, verblijvend in de Particulieren Opvang, geldt dat deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen op basis van de werkelijke kosten. Ook administratieve kosten in verband met de inschrijving in de Basisregistratie Personen komen voor vergoeding in aanmerking. De prognose van de verstrekkingen wordt voor 2022 begroot op
€ 575.000. Een inschatting van de uitvoeringskosten is nog niet voorhanden. Omdat de vergoeding gelijk is aan de kosten is de verwachting dat dit budgetneutraal wordt uitgevoerd.

Overige bijstelling
Incidenteel

c. Leerlingenvervoer Oekraïne (primair onderwijs), budgetneutraal
Op 13 juni zijn de bedragen tegemoetkoming leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen per gemeenten bekend gemaakt. De uitkering is voor de periode van 1 maart tot en met 16 juli 2022 en gebaseerd op het aantal geregistreerde Oekraïense kinderen in een gemeente (peildatum 6 mei 2022). Over de periode tot en met 16 juli 2022 is een bedrag van € 55.000 vanuit het rijk ontvangen voor bekostiging van het leerlingenvervoer. Over de vervolgperiode tot eind van dit jaar wordt een bedrag van € 120.000 als tegemoetkoming begroot. We verwachten dat de kosten en tegemoetkoming in evenwicht zijn.
Overige bijstelling
Incidenteel

d. Kosten huur locatie basisonderwijs Vilsteren (Oekraine), budgetneutraal
Voor het basisonderwijs aan de kinderen uit Oekraine wordt het schoolgebouw in Vilsteren gehuurd. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen circa € 15.000. De verwachting is dat deze gedekt worden uit de SPUK-regeling.
Overige bijstelling
Incidenteel

Beleidsveld 7.4 Preventie

Maatschappelijke voorzieningen, nadeel € 89.000

Bij het vaststellen van de begroting 2021 besloot de raad een bezuiniging door te voeren op maatschappelijke voorzieningen van 5% vanaf 2022. De bezuiniging is gericht op ons bibliotheekwerk, gezondheidszorg, welzijnswerk en onafhankelijke cliëntondersteuning. Inmiddels inventariseerden wij of dit knelpunten oplevert en concluderen wij dat het realiseren van deze bezuiniging niet in alle gevallen haalbaar is. Bij de besluitvorming van de Perspectiefnota 2023-2026 is besloten de bezuiniging ongedaan te maken. Dit resulteert op dit beleidsveld in een nadeel van € 77.000. Het resterende nadeel van € 12.000 wordt onder meer veroorzaakt door de toepassing van een indexering voor loonkosten en lagere uitgaven voor mantelzorgwaardering.
Overige bijstelling
Incidenteel

Beleidsveld 7.5 Publieke gezondheid

SPUK preventiebeleid, budgetneutraal
Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente middelen (€ 20.000) voor de uitvoering van het Lokaal Preventie Akkoord. Besteding hiervan vindt samen met lokale partners plaats.
Overige bijstelling
Incidenteel

Kosten consultatiebureaus, nadeel € 31.000
Betreft met name personele kosten 2021 consultatiebureau GGD die de GGD abusievelijk nog niet in rekening had gebracht.
Overige bijstelling
Incidenteel

Beleidsveld 7.6 WMO

Vrijval Beschermd Wonen en Beschermd Thuis
Vanuit de centrumgemeente ontvangen wij in 2022 een extra vrijval van middelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang uit 2021. Dit betreft een bedrag van € 377.000. Naast de extra middelen Beschermd Wonen ontvangen wij in 2022 ook een vrijval van middelen beschermd thuis ad € 130.000. Beide bedragen zijn afkomstig van de centrumgemeente. Hiermee is geen rekening gehouden bij het opstellen van de begroting. Wij merken hierbij op dat de aankomende jaren grote (incidentele) uitgaven worden verwacht vanwege de doordecentralisatie van Beschermd wonen en de transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. In oktober starten wij met de uitwerking van een plan om Beschermd Thuis in te richten, waarbij wij deze middelen willen inzetten als dekking. U wordt hier later dit jaar over geïnformeerd.

Maatwerkvervoer/taxi, voordeel € 65.000  
Een kwetsbare doelgroep maakt gebruik van het maatwerkvervoer. Met name door de voortdurende aandacht en onzekerheid over het verloop van het coronavirus wordt er aanzienlijk minder beroep gedaan op het taxivervoer (Mijn Taxi op Maat). Ook wordt getracht meer binnen het eigen netwerk het vervoer te organiseren of gebruik te maken van voorliggende voorzieningen, zoals: ANWB Automaatje. Op basis van een doorrekening over de eerste helft van 2022 verwachten we uit te komen op een incidenteel voordeel van € 65.000.
Overige bijstelling en Corona
Incidenteel

Maatwerkvoorziening rolstoelen, voordeel € 112.000
Op basis van een doorrekening over de afgelopen twee jaar en de eerste maanden van dit jaar komen we uit op een incidenteel voordeel van € 112.000. De maandelijkse betalingen van onderhoud en verzekeringen zijn vrij stabiel, echter de betalingen voor de aanschaf van voorzieningen hebben over het algemeen geen vast patroon, dit is afhankelijk van de aanvragen (en de complexiteit van de aanvragen) die ingediend gaan worden.
Overige bijstelling
Incidenteel

Maatwerkvoorziening woning, voordeel € 60.000
Op basis van een doorrekening over de afgelopen 2 jaar en de eerste maanden van dit jaar komen we uit op een incidenteel voordeel van € 60.000. De maandelijkse betalingen van onderhoud en verzekeringen zijn vrij stabiel, echter de betalingen voor de aanschaf van voorzieningen hebben over het algemeen geen vast patroon, dit is afhankelijk van de aanvragen (en de complexiteit van de aanvragen) die ingediend gaan worden.
Overige bijstelling
Incidenteel

Opheffen maatwerkvoorziening hulp in de huishouding, voordeel € 118.000
Er is in de eerste bestuursrapportage een bedrag opgenomen welke ook al was meegenomen in de begroting. Dit is een administratieve fout. Dit betreft een bedrag van €118.000.
Overige bijstelling
Incidenteel

Deze pagina is gebouwd op 09/16/2022 10:22:30 met de export van 09/16/2022 10:07:53