Voortgang per programma

8 Duurzaamheid en milieu

Beleidsveld 8.1 Afval

Afval, geen bijstelling
ROVA meldt kostenstijgingen door hogere brandstofkosten, CAO-stijgingen en hogere verwerkingstarieven. Daarnaast zijn landelijk lagere vergoedingen afgesproken voor de inzameling van PMD. Enkele grondstoffen hebben een hogere marktwaarde gekregen en dempen de kostenstijgingen in beperkte mate. Deze schommelingen worden opgevangen via de afvalstoffenvoorziening en verwerkt in de jaarrekening. De omvang van deze voorziening is hiervoor voldoende. Stijging van de afvalstoffenheffing is vooralsnog niet gepland.

Beleidsveld 8.3 Klimaat en Duurzaamheid

Energiearmoede, budgetneutraal
Gemeenten hebben begin 2022 een rijksbijdrage ontvangen voor energiebesparingen bij woningen om de effecten van energiearmoede te verlagen. In juni is deze rijksbijdrage verhoogd. Een Dalfser aanpak is opgesteld voor een budgetneutrale uitvoering. De aanpak start in 2022 en de bijdrage is € 259.000.
Overige bijstelling
Incidenteel

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen en installaties, nadeel € 210.000
Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken van het klimaatakkoord is voor 2022 een extra rijksbijdrage beschikbaar gesteld in de meicirculaire. Eén van de taken is het verduurzamen van eigen gebouwen en installaties. Dalfsen heeft een meerjarenplan voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen en installaties. Met deze rijksbijdrage van € 210.000 kunnen nu een deel van deze investeringen naar voren worden gehaald.  
De rijksbijdrage is geraamd in programma 1 (beleidsveld 1.2 Algemene Uitkering), de lasten in dit programma, daarom hier een nadeel en voor de begroting budgetneutraal.
Overige bijstelling
Incidenteel

Beleidsveld 8.4 Milieu

Milieubeleid, voordeel € 8.000
Energietoezicht draagt bij aan het verduurzamen van bedrijven en instellingen in de regio. De Omgevingsdienst voert dit toezicht uit. De Provincie Overijssel stimuleert dit via een subsidie. Deze (éénmalige) baat was nog niet in de begroting opgenomen.
Overige bijstelling
Incidenteel

Deze pagina is gebouwd op 09/16/2022 10:22:30 met de export van 09/16/2022 10:07:53