Voortgang per programma

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke ordening

Leader+/ Gebiedsgericht beleid, nadeel € 42.000
Vanuit het budget Gebiedsgericht beleid betalen we onze cofinanciering voor Leader+ en kosten die gemaakt worden voor overig gebiedsgericht beleid.
Het Europese investeringsprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader+ helpt in de praktijk om initiatieven van onderop uit de Dalfser samenleving gerealiseerd te krijgen. De regeling gaat uit van een investering van 60% door de initiatiefnemers en van 40% cofinanciering door Europa, de provincie en de gemeente. Als Dalfsen betalen we hiervan 1/4 deel, dus 10% van de totale investeringssom. Dit jaar verwachten we diverse nota's voor onze cofinancieringsbijdrage voor Leader+- projecten. Het gaat dan om de afrekening van projecten waarvoor vorig jaar of eerder toezeggingen voor cofinanciering zijn gedaan door de gemeente richting de uitvoeringsinstantie van Leader (gaat via RvO/ het Rijk). De kosten voor de cofinanciering in 2022 die hoger uitvallen dan € 25.000 verantwoorden we bij de jaarrekening 2022.

In de 1e bestuursrapportage is budget bijgeraamd voor de visie Burg. Backxlaan (€ 50.000). Voor de kosten die niet in 2022 gemaakt worden voor dit project en voorzien zijn voor 2023 zullen we bij de jaarrekening budgetoverheveling aanvragen.

Onvoorziene en onvermijdelijke uitgaven voor 2022 zijn onze bijdrage aan het kunstproject Poort van het Vechtdal (€ 17.000) en de kosten voor de 0-meting Plattelandsvisie (geraamd op € 25.000). Hiervoor is een bijraming nodig van in totaal € 42.000.  
Overige bijstelling
Incidenteel

Beleidsveld 9.4 Wonen en bouwen

 
Omgevingsvergunningen bouwen, voordeel € 100.000
De legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen bouwen zijn tot nu toe behoorlijk hoger dan ingeschat. We verwachten aan het eind van het jaar een groot voordeel en stellen daarom nu alvast deels bij. I.v.m. de verwachte invoering van de Omgevingswet en de onzekerheden daarbij, stellen we de leges vooralsnog niet structureel bij.
Overige bijstelling
Incidenteel

 

Deze pagina is gebouwd op 09/16/2022 10:22:30 met de export van 09/16/2022 10:07:53