Voortgang per programma

2 Openbare orde en veiligheid

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid

Veiligheidsregio, voordeel € 139.000
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft op 22 juni 2022 de jaarrekening 2021 vastgesteld. De jaarrekening 2021 van Veiligheidsregio IJsselland sluit af met een positief saldo van € 3 mln. Voor de bestemming van dit resultaat heeft het algemeen bestuur besloten om hiervan € 2.7 mln via de nog huidige geldende verdeelsleutel, éénmalig terug te geven aan de gemeenten. Voor de gemeente Dalfsen betekent dit een incidentele teruggave van € 139.000.
Overige bijstelling
Incidenteel

Extra middelen BOA-inzet, nadeel € 10.000
Op basis van meicirculaire 2022 is € 34.000 per jaar toegekend voor inzet Boa’s met ingang van 2022.
Hiervan willen we € 10.000 besteden aan de aanpassingen benodigd voor de BOA-leaseauto.
De rijksbijdrage is geraamd in programma 1 (beleidsveld 1.2 Algemene Uitkering), de lasten in dit programma, daarom hier een nadeel en voor de begroting budgetneutraal.
Overige bijstelling
Incidenteel

Deze pagina is gebouwd op 09/16/2022 10:22:30 met de export van 09/16/2022 10:07:53