Financiële samenvatting

Incidentele financiële afwijkingen 2022

 

Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel

Beleids- veld

Omschrijving

BN

I/S

Mutatie Lasten

Mutatie Baten

Mutatie Reserves

Saldo

1.1

Vennootschapsbelasting

ja

I

-418.000

418.000

0

1.1

Afschrijvingslasten (zie ook techn aanpassingen)

I

-18.000

-18.000

1.1

Dividend, lagere opbrengst

I

52.000

52.000

1.1

Stelpost ziektevervanging, geen bijstelling

I

0

0

1.2

Meicirculaire Algemene Uitkering (ook div uitgaven)

S

2.693.000

2.693.000

1.2

Algemene Uitkering, aanpassing na meicirculaire

S

173.000

173.000

1.3

Bijdrage GBLT

S

16.000

16.000

1.4

Kosten 4e wethouder

S

-33.000

-33.000

1.5

Verkiezingen

I

-17.000

-17.000

1.5

Documenten en uittreksels

I

-23.000

59.000

36.000

1.6

SPUK overhead, definitieve afrekening 2020

I

15.000

15.000

1.6

Consultancy Lias

I

11.000

11.000

1.6

Bijdrage SSC 

S

-92.000

-92.000

1.6

Arbovoorzieningen

S

-30.000

-30.000

1.6

Werving en selectie

S

-18.000

-18.000

1.6

Eindejaarsbijeenkomst, tlv bestaand budget

ja

S

0

0

1.6

Toerekenen  uren aan investeringen

I

-71.000

-71.000

Totaal programma 1

-622.000

2.921.000

418.000

2.717.000

2.1

Veiligheidsregio, teruggaaf 2021

I

139.000

139.000

2.1

Extra middelen BOA inzet (vergoeding via Alg Uitk.1.2)

ja

I

-10.000

-10.000

Totaal programma 2

-10.000

139.000

0

129.000

3

geen mutaties

0

Totaal programma 3

0

0

0

0

4

geen mutaties

0

Totaal programma 4

0

0

0

0

5.x

Corona noodfonds, 4e tranche tlv res Cor.noodfonds

ja

I

-104.000

104.000

0

5.2

Energiecompensatie Kulturhusen

I

-222.000

-222.000

Totaal programma 5

-326.000

0

104.000

-222.000

6.1

Participatiewet Inkomensvoorzieningen

S

92.000

26.000

118.000

6.1

Bijzondere bijstand

I

40.000

-31.000

9.000

6.1

Energietoeslag (vergoeding via Alg Uitkering 1.2)

ja

I

-946.000

-946.000

6.1

Kindregeling

I

16.000

16.000

6.1

Implementatie kosten digitalisering

I

-28.000

-28.000

6.2

Begeleiding en inburgering statushouders

ja

I

-55.000

55.000

0

6.2

Subsidie Vluchtelingenwerk

I

-17.000

-17.000

6.2

Crisis Noodopvang asielzoekers

ja

I

-250.000

250.000

0

Totaal programma 6

-1.148.000

300.000

0

-848.000

7.1

Jeugdzorg

ja

I

-298.000

7.000

-291.000

7.1 

Jeugdzorg, taakstelling

ja

I

291.000

291.000

7.2

Herzien bezuiniging welzijn

S

-6.000

-6.000

7.2

Bijdrage Veilig thuis

S

38.000

38.000

7.2

Bijdrage sociale recherche

I

5.000

5.000

7.3

Sociale werkvoorziening

I

-266.000

93.000

-173.000

7.3

Gemeentelijke Noodopvang Oekraïne

ja

I

-1.865.000

1.865.000

0

7.3

Particuliere Noodopvang Oekraïne

ja

I

-575.000

575.000

0

7.3

Leerlingenvervoer mbt Oekraïne

ja

I

-175.000

175.000

0

7.3

Huur locatie basisonderwijs Vilsteren (Oekraïne)

ja

I

-15.000

15.000

0

7.4

Maatschappelijke Voorzieningen

I

-89.000

-89.000

7.5

SPUK preventiebeleid

ja

I

-20.000

20.000

0

7.5

Kosten consultatiebureaus

I

-43.000

12.000

-31.000

7.6

Maatwerkvervoer taxi

I

65.000

65.000

7.6

Maatwerkvoorzieining rolstoelen

I

112.000

112.000

7.6

Maatwerkvoorziening woningen

I

60.000

60.000

7.6

Opheffen maatwerkvoorz.Hulp in het Huishouden

I

118.000

118.000

Totaal programma 7

-2.663.000

2.762.000

0

99.000

8.1

Afval, geen bijstellingen (via voorziening)

ja

S

0

0

0

8.3

Energie armoede

ja

I

-259.000

259.000

0

8.3

Verduurzaming gem gebouwen/install.(via Alg Uitk)

ja

I

-210.000

-210.000

8.4

Milieubeleid, provinciale bijdrage

I

8.000

8.000

Totaal programma 8

-469.000

267.000

0

-202.000

9.3

Leader+/gebiedsgericht beleid

I

-42.000

-42.000

9.4

Omgevingsvergunning bouwen

I

100.000

100.000

Totaal programma 9

-42.000

100.000

0

58.000

Totaal aanpassingen tweede bestuursrapportage 2022

-5.280.000

6.489.000

522.000

1.731.000

BN = budgetneutraal (incl mutaties over programma's heen)

I = incidenteel

S = structureel (zie ook Begroting 2023-2026)

Specificatie bijstellingen Overig / Corona

Overige bijstellingen

1.715.500

Bijstellingen als gevolg van Corona:

1.5 Verkiezingen

-17.000

7.6 Maatwerkvervoer Taxi (50%)

32.500

Totaal als gevolg van Corona

15.500

Totaal bijstellingen

1.731.000

Deze pagina is gebouwd op 09/16/2022 10:22:30 met de export van 09/16/2022 10:07:53